Soldevila va realitzar les gelosies i les tanques exteriors de fusta de l’escola Sant Gregori, una obra de l’estudi d’arquitectura Coll-Leclerc.

GELOSIES DE FUSTA

Gelosies de fusta de pi de Flandes dins de marcs d’acer galvanitzat en calent.

La fusta escollida per fer les gelosies va ser fusta de pi de Flandes, de secció 90 x 45 mm i tractada en autoclau amb sals orgàniques, per aconseguir una classe d’ús 3. La fusta de pi de Flandes sense tractar no és durable a l’exterior, per això se li ha realitzat un doble tractament en autoclau amb sals orgàniques per aconseguir aquesta classe d’ús 3.

El primer tractament es va realitzar amb el protector Corpol PF3 incolor, un protector fungicida i insecticida. El segon tractament es va portar a terme amb Corpol PF3 color, un protector fungicida i insecticida que està pigmentat amb pigments minerals i que actua com a filtre contra els rajos ultraviolats, i així evita la fotodegradació de la fusta.
Tots els tractaments són a porus obert. Això evita la descamació del lasur i facilita les tasques de manteniment.

Els marcs perimetrals de ferro estan formats per una “L” de secció 90 x 90 mm, soldats i amb tractament de galvanització per protegir-los del rovellament.

Les lames de fusta estan fixades al marc perimetral de ferro mitjançant cargols inoxidables AISI 410. Hi ha unes varetes roscades passades dins dels rastells amb casquets, també d’inoxidable, per garantir la separació homogènia de les lames i evitar possibles deformacions o moviments de la fusta.


TANCA DE FUSTA

Tanca de fusta de pi silvestre formada per pals de secció rodona.

La fusta escollida per fer la tanca va ser fusta de pi silvestre en tronc rodó de diàmetre 100 mm i tractada en autoclau amb sals orgàniques per aconseguir una classe d’ús 3.

L’acabat de lasur és el mateix que es va donar a la fusta de la gelosia.

El sistema constructiu està basat en fixar unes bases d’acer galvanitzat en calent amb cargols autoroscants a una solera de formigó, introduir el tronc de fusta dins la base i fixar-lo a aquesta amb cargols autoroscants. Per evitar possibles moviments de la tanca degut a l’alçada dels troncs i poder fer-los solidaris entre ells, es va situar un tirant en forma de passamà de 40 x 2 mm d’acer galvanitzat en calent a la part superior del tronc i es va fixar amb un cargol en cada base superior del tronc.

Promotor

Escola Sant Gregori

Arquitectura

Coll-Leclerc

Constructora

Acieroid

Fotògraf

José Hevia

Fitxa del projecte en format PDF

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio