Soldevila va realitzar els revestiments verticals, el fals sostre i l’escenari de la sala polivalent de l’escola Sant Gregori, una obra de l’estudi d’arquitectura Coll-Leclerc.

REVESTIMENTS VERTICALS DE LA SALA POLIVALENT

Els revestiments verticals de la sala polivalent es poden agrupar en revestiments llisos i revestiments acústics.

En tots dos casos, es tracta d’un revestiment de paret realitzat amb tauler de fibres MDF ignífug, amb reacció al foc B-s2-d0, rexapat amb xapa natural d’auró i envernissat amb vernís ignífug M1.
El tauler està fixat amb un adhesiu químic i agulles a una estructura de rastells de fusta de pi de 45 x 45 mm, fixada a la paret mecànicament.

El revestiment acústic té la mateixa base de tauler de fibres MDF ignífug xapat en auró i envernissat amb vernís ignífug, però està mecanitzat amb forats per la part frontal i ranurat per la part posterior, i disposa d'un teixit acústic per proporcionar-li propietats acústiques.

REVESTIMENT DE FALS SOSTRE DE LA SALA POLIVALENT

El revestiment del fals sostre té forma triangular, i simula unes ones. Està realitzat amb tauler de fibres MDF ignífug, amb reacció al foc B-s2-d0, i acabat amb pintura negra ignifuga M1.

A la part del fals sostre horitzontal, el tauler MDF ignífug està fixat amb adhesiu i cargols a una doble estructura de rastells de fusta de pi de 45 x 45 mm, subjectada amb varetes roscades, collades directament al forjat de formigó.

A la part del fals sostre inclinat, el tauler MDF ignífug està fixat amb adhesiu i cargols a una estructura de rastells de fusta de pi de 45 x 45 mm, que queden fixats a unes guies mestres de fusta de pi a diferents nivells, per poder donar als taulers les inclinacions del fals sostre. Aquestes guies mestres de fusta estan igualment fixades al sostre de formigó amb varetes roscades.

Entre els taulers, es deixen espais per encabir-hi les caixes de llums.


ESTRUCTURA DE L’ESCENARI

L'estructura de l’escenari està feta amb pòrtics de fusta laminada, per crear zones útils d’emmagatzemament mitjançant pilars i bigues de fusta laminada encolada d’avet, i tractada amb protectors fungicides i insecticides.

Per sobre dels pòrtics de fusta laminada s'hi col·loquen uns panells de fusta contralaminada KLH d’avet de 6 cm de gruix, fixats amb cargols autoroscants als pòrtics de biga laminada d’avet, per fer la base de l’escenari. Posteriorment, s’hi afegeix parquet industrial de fusta d’auró envernissat.

El tancament frontal de l’escenari es realitza amb una sèrie de portes d’armari de tauler de fibres MDF ignífug rexapat amb xapa natural d’auró i envernissades amb vernís ignífug. Les portes queden fixades contra els pilars de fusta laminada per permetre un accés ràpid a l’interior de l’estructura de fusta, on s’hi amaguen totes les cadires de la sala polivalent.

Promotor

Escola Sant Gregori

Arquitectura

Coll-Leclerc

Constructora

Acieroid

Fotògraf

José Hevia

Fitxa del projecte en format PDF

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio