A Petició de Port Aventura S.A. es va realitzar el revestiment amb fusta de les façanes exteriors dels edificis Gold River Saloon, Grand Opera, Mary Joes House i Lucy’s Mansion de l’Hotel Gold River de Port Aventura, per a tematitzar-les i donar l’aparença d’un poblat del Far West.

Es va utilitzar diversos tipus d’encadellats i tarimes de fusta de pi Flandes per trencar l’homogeneïtat de les façanes i convertir-les en múltiples i diferents edificis de fusta, simulant diferents edificacions de l’època.

El procés seguit per tal de realitzar les façanes va ser el següent:

- Primer pas, col.locació sobre la façana d’obra d’una lamina de façana impermeable transpirable amb segellat de juntes, com a element d’estanquitat a l’aigua i al vent dels edificis.

- Segon pas, col.locació vertical de rastrells de fusta de pi Flandes de 100x62mm, tractats a l’autoclau per a classe d’ús 3 i ignífug amb classificació B-s2,d0. Ancorats amb escaires d’acer galvanitzat entre els forjats dels edificis que estaven separats 3m entre cada nivell.

- Tercer pas, col.locació amb fixacions mecàniques dels diversos tipus (puntes dentades i agulles) d’encadellats i tarimes de fusta de pi Flandes tractats a l’autoclau per a classe d’ús 3 i ignífug amb classificació B-s2,d0. Els encadellats i tarimes amb diferents seccions, des de 150x20mm fins a troncs partits de 300x50mm.

Els acabats envellits de la fusta dels edificis Golden Clover i Grand Opera es van aconseguir amb pigments minerals especials durant el procés del tractament d’autoclau de protecció de la fusta.

Els acabats lacats de l’edifici Lucy’s Mansion es van aconseguir amb un procés de lacat per exterior base aigua amb per a classe d’ús 3 i ignífug B-s2,d0. Els principals colors dels acabats són amb color RAL 1013 (blanc), NCS S 1515-Y70R (rosat), NCS S 6020-R90B (blau) i NCS S 4040-Y80R (teula)Els elements decoratius integrants en les façanes com ara baranes, porticons, mènsules i dintells de finestres realitzats amb fusta de pi Flandes amb el mateix tipus de tractaments protectors que a les façanes de fusta.

Els elements estructurals integrats en les façanes com ara porxos, balcons, marquesines, estan realitzats amb fusta de pi Douglas amb el mateix tipus de tractaments protectors que a les façanes (pilars de secció 30x30cm , jàsseres de 24x12cm i biguetes de 16x10cm)

Promotora

Port Aventura

Arquitectura

Master ingenieria arquitectura

Tematització

Kyestone Europa

Project Management

Mace

Fotògraf

Ivan Raga

Fitxa del projecte en format PDF

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio