FOLRATS DE TRESPA:
2.300 m2 de folrats de fals sostre i folrats verticals realitzats amb taulell de resines fenòliques marca TRESPA, model A0823, color Salmó, de 8mm de gruix. Les plaques tenien una mida de 180cm x 58,5cm i anaven col·locades mitjançant fixacions mecàniques de cargols d'acer inoxidable de Ø12mm. Tots els cargols anaven lacats al forn amb el mateix color RAL que el panell de TRESPA.
Els panells es van collar a una estructura de rastrells de flandes tractats a l'autoclau de secció 12x4,5cm i pintats en color negre perquè des de sota no es veiés el pi de color verd. Els rastrells anaven collats sobre una estructura metàl·lica de ferro de 6x6cm de secció que anaven penjats respecte el forjat 50-80cm per encabir totes les instal·lacions d'aigua, llum, cablejat....
Alguns dels panells actuaven també de registres abatibles per poder accedir a les instal·lacions, portaven 5 frontisses superacolzades i tres panys de cop.
Es van instal·lar llums de bou, reixes de ventilació i altaveus integrats amb els folrat.

PÈRGOLES D'IPE:
Pèrgoles d'IPE de secció 12x5cm collades a cadascun dels seus extrems amb un cargol mètric d’acer galvanitzat, a cada banda de les jardineres.

PASSAMANS DE BARANA EN IPE:
Passamans de baranes en IPE de secció 11x5cm amb els cantells superiors romats. Acabats amb vernís a l'aigua de la marca Becker-Acroma a raó de 400micres/m2.

Arquitectura + Disseny

Varis arquitectes (Daniel Freixes)
Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio