Fals sostre:
Fals sostre realitzat amb rexapat de castanyer sobre base de DM ignífug de 19 mm de gruix per aconseguir B-s3 i envernissat amb vernís ignífug M1.
El fals sostre incorpora uns registres abatibles per accedir a les instal.lacions amb frontisses de cassoleta i amb tres panys per al seu correcte tancament.
També incorpora uns caixons lacats de color negre per protegir els llums, les sortides d’aire fred i calent i els altaveus de so.
Tot el sostre va suspès 70 cm del forjat mitjançant una estructura primària de fusta de pi ancorada al forjat mitjançant una vareta roscada de ferro de 10 mm de gruix.

Folre exterior:
Fals sostre realitzat amb tauler enllistonat de fusta de castanyer de 20 mm de gruix.
El fals sostre incorpora uns registres abatibles per accedir a les instal.lacions amb frontisses de cassoleta i amb tres panys pel seu correcte tancament. També incorpora els llums, que estan enrasats amb el folre, i uns panells fixos ranurats per a l’impuls de la maquinària d’aire fred i calent.

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio