Finestres de les plantes 2 a 5:
Finestra fixa per a forat de mida 332 x 170 cm composta per: 1- Bastiment de perfils de fusta de castanyer laminada en cinc capes amb adhesius termoestables de durabilitat màxima per a exposició a la intempèrie de secció 215 - 270 x 100 mm amb fusta laminada de castanyer de primera qualitat per assegurar l'aspecte net de les vetes i envernissat amb Lasurs per immersió amb tint i amb dues capes de vernís a l’aigua. 2- Fixació del bastiment mitjançant escaires acartel.lades d'acer galvanitzat e = 3 mm de 6 x 10 cm cada 50 cm collades al mur de formigó mitjançant cargols autoroscants d'acer de 7,5 x 60 mm i bastiment fixat mecànicament als escaires amb cargols de 40 x 5 mm. 3- Segellat de bastiment contra forat de formigó mitjançant bandes expansives i cordó exterior de silicona neutra transparent. 4- Segellat sota bastiment amb banda expansiva fins a e = 40 mm. 5- Formació de pendent amb morter de ciment 1:6 amb acabat de pintura impermeabilitzant. 7- Vidre de càmera laminat de composició 8 - 12 - 4 + 4 mm amb els cantells arenats amb tractament de baixa emissivitat, transmissió lumínica superior al 50%, factor solar entre 25 i 30% i transmitància tèrmica U = 1,6 W/m2K. Vidre falcat perimetralment i separat contra els galzes del bastiment i el llistó de vidre mitjançant pelfes contínues de e = 2 mm, segellat per les cares interior i exterior amb silicona neutra transparent amb retirada de sobrants per aconseguir geometria de ¼ de canya. 8- Llistó de vidre de 4 x 2 cm amb galzes inferiors per a encaix geomètric en bastiment i amb rebaix de 3 x 3 mm per encabir-hi silicona de segellat, fixat al bastiment amb cargols de llautó de 3 x 40 mm amb cabota de gota de cera cada 30/35 cm. 9- Perfil protector de persiana de secció en “L” d'acer inoxidable de 80 x 80 mm i 3 mm de gruix fixat mecànicament als laterals i a la part inferior del bastiment amb cargols de llautó de 5 x 40 mm cada 40 cm. 14- Forat de desguàs cada 40 cm. Element complet segons detall amb marcatge CE.

Finestres de la planta 1:
A les finestres de la primera planta es va muntar un bastiment de finestra partit en dues parts; la part superior és una finestra oscil.lobatent que permet la seva obertura per a ventilació i la part inferior és una finestra fixa de vidre.

Escopidors exteriors de les plantes 1 a 5:
A l’exterior hi ha un escopidor per la sortida d’aigua amb planxa plegada d'acer inoxidable AISI 316 de mides 1.000 x 550 x 3 mm 1.700 x 550 x gruix 3 mm acabat amb tractament de sorrejat amb esferes de vidre com a acabat superficial, plecs i forats aixamfranats (5 unitats) per a fixació mecànica sobre bastiment de fusta i col.locació adhesiva amb epoxi i amb grapes en l'extrem exterior, sobre morter de pendents previ lliscat del pla de pendents.

Finestres de la planta baixa:
Als finestrals de la planta baixa es va muntar un vidre de càmera antibales de 61 mm de gruix (classe BR2/S segons norma UNE EN 1063:2001, categoria P4A segons norma UNE EN 356:2001), de composició Criblind 255 / càmera de 20 mm / interior Crisunid 68/4, amb els cantells arenats i amb tractament de baixa emissivitat, transmissió lumínica mínima del 50%, factor solar del 40% i transmitància tèrmica U = 1,4 W/m2K. Junta entre els vidres de silicona estructural i amb perfil d’inoxidable de secció quadrada de 6 x 6 cm i 6 mm de gruix per garantir la prestació BR2/S.

Folres exteriors de fusta a la planta baixa i a la primera planta:
A la planta baixa es van realitzar tot un seguit de portes exteriors (amb bastiment de fusta de castanyer amb una secció de 20 cm d'amplada x 6 cm de gruix) i amb un acabat exterior de llates de fusta de castanyer laminada (sistema finger joint) amb una secció de 140 cm d'amplada x 4 cm de gruix per tal de simular una persiana de llibret i permetre la ventilació de les zones que ho necessitaven. El gruix total de les portes és de 10 cm.
Les frontisses de les portes es van realitzar expressament per al projecte en acer inoxidable AISI 316. Tenen 3 mm de gruix de planxa d’inoxidable i una pala de 63 mm de profunditat per salvar els galzes d’una fusteria tan gruixuda.
Totes les portes estan acabades amb el mateix envernissat que les finestres de les plantes 2 a 5.

Escopidors exteriors de la planta baixa:
A l’exterior dels finestrals de la planta baixa es va muntar un escopidor d’acer inoxidable AISI 316 de 6 mm de gruix per garantir la prestació BR2/S, amb acabat de sorrejat amb esferes de vidre com a acabat superficial i un plec inferior per millorar la sortida de l’aigua.

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio