Folre de les parets de l’estructura metàl.lica de la coberta (on hi ha instal.lades totes les plaques solars a la part superior i les màquines industrials i les instal.lacions a la part inferior) amb llates de fusta de pi col.locades a junta oberta.

Tota la fusta de la coberta és de pi de Flandes tractada amb sals orgàniques a l’autoclau per a classe d’ús 3; se li ha realitzat un tractament doble.

El primer tractament a l’autoclau es realitza amb el protector CORPOL PF3 incolor, un producte fungicida i insecticida.
El segon tractament a l’autoclau es realitza amb el protector CORPOL PF3 color, que té propietats fungicides i insecticides. Aquest tractament incorpora pigmentació a la seva formulació per tal de protegir la fusta de la fotodegradació produïda pels rajos UV solars, proporciona protecció hidròfuga a la fusta i, com que és un producte a porus obert, el lasur no es quarteja.

Tots els cargols d’unió són d’acer inoxidable AISI 316.

El sistema constructiu es basa en la col.locació de muntants verticals de fusta de pi de Flandes de 90 x 90 mm tractats a l’autoclau i fixats cada 70 cm d’eix contra dos UPN horitzontals de l’estructura metàl.lica amb cargols inoxidables.
La tarima de fusta de pi de Flandes de 145 x 30 mm està tractada a l’autoclau. S'ha col.locat a junta oberta amb una separació de 4 cm entre les llates i s'ha fixat amb cargols d’acer inoxidable als muntants verticals de fusta.

El folre de les parets de la coberta inclou una porta corredissa per a la sortida de la góndola de servei i una porta batent per accedir al recinte de la góndola:

• Porta corredissa de dues fulles amb unes dimensions de 650 x 315 cm feta amb estructura de fusta de pi de Flandes, tractada a l’autoclau i de la mateixa tarima que les parets. Va penjada sobre un perfil metàl.lic amb una guia per a portes industrials SAHECO, referència SF/500, i té dos guiadors a la part inferior.

• Porta d’una fulla batent de 210 x 90 cm feta amb estructura de fusta de pi de Flandes tractada a l’autoclau i de la mateixa tarima que les parets. Va penjada sobre un marc de fusta fixat als pilars de l’estructura metàl.lica amb cargols inoxidables.

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio