REFORMA DE LA RESIDÈNCIA PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ FÍSICA DE LA FUNDACIÓ ACAM AL CARRER VIGATANS, 4 DE BARCELONA

L’objecte d’aquest projecte va ser la reforma interior d’un edifici d’habitatges per a la creació d’una residència per a persones amb disminució física amb quatre unitats de convivència independents i una capacitat total de 48 persones. Cada unitat complirà els requisits mínims per al seu funcionament independent de les altres.

Es considera que la primera construcció de l’edifici data del segle XV i s’hi han realitzat nombroses intervencions al llarg de la història. Així doncs, com que es tracta d’un edifici catalogat, es respecta l’estructura de la façana i es conserva la morfologia general alhora que es garanteixen les superfícies d’il·luminació i ventilació necessàries per al funcionament de la residència i l’aïllament tèrmic i acústic.


FINESTRES EXTERIORS

Quant a la intervenció en les fusteries, es van realitzar fusteries exteriors noves imitant les antigues de la Barcelona del segle XIX.
Bastiment de pi laminat de 57 x 68 mm i fulles de pi laminat amb muntants i travessers de 80 x 68 mm.
Ferramenta i perns Otlav de doble encolatge i falleba embotida al cantell amb tres punts de tancament de ferro zincat.
Dos gomes perimetrals del sistema Q-LonProfilen QL-3072 i QL-3097 de Schegel i escopidor d’alumini al marc inferior lacat del mateix color que la fulla.
Vernís amb base d'aigua laca d'1 color (1 capa d'impregnació fungicida + 1 capa de vernís de fons + 1 capa de vernís d'acabat) a porus obert, amb un grau de gloss o brillantor 40.
Vidre amb cambra d'aire de 3+3/8/3+3.
Maneta d'alumini model Luxemburgo de la marca Hoppe de color plata en finestres i balconeres practicables i oscil·lobatents, amb el sistema Sekustik de Hoppe.
Tapajunts interiors perimetrals a la finestra de secció 6 x 1 cm de DM i tapajunts exteriors perimetrals a la finestra de secció 7 x 2 cm de pi, amb el mateix acabat de vernís que la finestra. Junta entre tapajunts vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
Porticons interiors amb estructura de fusta de pi de 57 x 20 mm i MDF llis, amb perns Otlav. Porticons plegables amb frontissa de piano.
Inclou sistema de tancament amb falleba sobreposada.
Brancals, dentells i ampits interiors de DMF cru amb acabat envernissat natural encolats sobre suport d’obra.


PORTES INTERIORS

Portes batents resistents al foc EI-30 d'MDF llises, sense decoració i acabades amb 2 capes de laca, de dimensions 203 cm x 92,5 cm x 4,5 cm.
Batents de 3 cm de gruix, col·locats a biaix de cartabó, amb junta perimetral de goma.
Junta entre tapajunts vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
Perns Ceur 531, pany de cop i clau d’acer inoxidable JNF 975, maneta amb placa quadrada d’acer inoxidable. Plafons protectors inferiors de planxa d’acer inoxidable 304 d'1 mm de gruix.

Portes corredisses del bany d'MDF llises, sense decoració i acabades amb 2 capes de laca, de dimensions 203 cm x 92,5 cm x 4,5 cm.
Fulla corredissa dins la paret amb premarc metàl·lic Eclisse per revocar.
Junta entre tapajunts vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum) que deixa el tapajunts horitzontal registrable per accedir a la guia de la fulla.
Pany de cop i condemna d’acer inoxidable JNF 915 amb roseta de desbloqueig i nansa amb placa rectangular d’acer inoxidable. Plafons protectors inferiors de planxa d’acer inoxidable 304 d'1 mm de gruix.

Portes batents plegables d'MDF llises, sense decoració i acabades amb 2 capes de laca, de dimensions 203 x 92,5 x 4,5 cm.
Batents de 3 cm de gruix, col·locats a biaix de cartabó, amb junta perimetral de goma.
Junta entre tapajunts vertical i horitzontal mitjançant sistema americà (muntant passat i travesser per llum).
Perns Ceur 531, pany de cop i clau d’acer inoxidable JNF 975 amb nansa i placa rectangular d’acer inoxidable. Plafons protectors inferiors de planxa d’acer inoxidable 304 d'1 mm de gruix.


PORTES EXTERIORS

Portes exteriors enrasades y acabades amb tauler ranurat de contraxapat fenòlic d’Okume.
Perns antipalanca i tallavents a la fulla i pany de seguretat de tres punts antipànic.
Reixa de ferro fixa com a marc i fulla batent amb vidre translúcid.

Porta principal d’entrada feta amb taulers ranurats de contraxapat fenòlic d’Okume i nucli d'MDF alleugerit fixada a obra sobre golfos introduïts dins la pedra.

Porta vidriera amb fulles enrasades amb el marc i acabades amb tauler ranurat de contraxapat fenòlic d’Okume.

Totes les portes exteriors estan envernissades amb vernís amb base d'aigua laca d'1 color (1 capa d'impregnació fungicida + 1 capa de vernís de fons + 1 capa de vernís d'acabat) a porus obert, amb un grau de gloss o brillantor 40.


SOSTRE FALS DE L'ENTRADA

Sostre fals de fusta encadellada de pi de Flandes de 120 x 16 mm tractada amb protectors a l’aigua i fixada contra llates d'empostissar de fusta de pi. Les llates d'empostissar de fusta de pi s'han fixat al forjat amb tacs d’expansió i varetes roscades per poder evitar passos d’elements d’instal·lacions.
Falses bigues de fusta de pi fetes amb post de fusta de pi de Flandes, encolada i treballada a taller, amb bordó català.

Ctra. de Ribes 144 08591 Aiguafreda Barcelona T 938 442 328 © Soldevila 2021 Notes legals Zoo Studio